Εξαγωγές

Την περίοδο 2004-2015 η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών της Καλαμπόκης Α.Ε. παρουσιάζει εμφανώς αναπτυξιακή πορεία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι παράλληλα με την σταδιακή γεωγραφική επέκταση των νέων αγορών εξίσου μεγάλη σημασία δίνεται από την εταιρία και στην διατήρηση αλλά και ανάπτυξη των ήδη υπαρχουσών αγορών.